Frågor och svar

1. Vilken typ av idéer behöver jag ha för att kunna kontakta Innovationsslussen om hjälp och råd?
Alla idéer som rör hälsa, vård och omsorg. Det kan exempelvis vara vidareutveckling av en befintlig produkt, en ny produkt, en ny typ av tjänst, ett nytt tillbehör eller ett nytt sätt att göra något på.
2. Hur hjälper innovationsslussen till med min idé?
Du kommer själv att jobba med att driva din idé vidare. Innovationsslussen finns som ditt stöd och bollplank, och hjälper dig på din väg att göra en produkt eller tjänst av din idé. Bland annat har vi ett nätverk av samarbetspartners för att exempelvis kunna hjälpa dig att ta fram en prototyp av din produkt eller hitta en lämplig mentor som kan stötta dig om du vidareutvecklar en tjänst. Vi är även behjälpliga med att bekosta vissa utgifter i utvecklandet av en produkt eller tjänst.
3. Hur går man tillväga för att få presentera sin idé för Innovationsslussen?
Du fyller i din idébeskrivning här på hemsidan under Idéformulär. Frågorna som du ombeds besvara ligger till grund för vårt första möte. Fyll i så gott du kan, är det någon fråga som du inte kan besvara i nuläget så kan du lämna det fältet blankt. Vi behöver dock ha alla dina kontaktuppgifter. Vi kontaktar dig så snart som möjligt för att boka tid för ett möte. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta oss.
4. Kostar det något för mig att ta hjälp av Innovationsslussen?
Nej, det kostar ingenting. Det du bidrar med är din tid, ditt engagemang och din vilja att driva din idé till en produkt eller tjänst.
5. Hur blir min idé en produkt eller tjänst som går att köpa?
Om din idé är bra, kan du få hjälp med att ta fram en prototyp av din produkt, eller hjälp att förädla din tjänst. Vi kan även hjälpa dig att skydda din idé exempelvis genom mönsterskydd eller kanske patent, samt söka företag som kanske vill köpa din idé för att kunna tillverka och sälja produkten eller tjänsten.
6. Kan jag tjäna något på min idé och i så fall hur då?
Det är väldigt få som blir förmögna på sina idéer. Men det är absolut möjligt att tjäna en slant. Om din idé är bra, och om det finns något företag som ser ett intresse i produkten eller tjänsten, så kan företaget köpa den. Du kan då få en engångssumma (down payment), och/eller en provision (royalty) på företagets försäljning av produkten eller tjänsten.
Väljer du istället att starta eget företag så är det ditt företag som kan komma att tjäna pengar på försäljningen av din produkt eller tjänst.
7. Jag har en idé om en ny produkt eller en ny tjänst, och skulle sedan själv vilja sälja den. Kan innovationsslussen hjälpa mig då?
Ja, Innovationsslussen hjälper dig då vidare till exempelvis Almis nätverk av rådgivare gällande start av eget företag. Inom Almi finns även förmånliga lånemöjligheter.
8. Behöver man känna till en hel del om patent, mönsterskydd, licenser, innovationer etc?
Nej, om du bara har en god idé och viljan att göra något av den så hjälper Innovationsslussen till att vägleda dig under resans gång. I vårt nätverk finns experter inom dessa områden som vi kan dra nytta av. Innovationsslussen stöttar dig, och går hand i hand med dig ända fram tills att du kanske har ett avtal med ett företag (licensavtal) i handen.
9. Hur lång tid tar det för min idé att blir en färdig produkt eller tjänst?
Du bör ha gott tålamod eftersom det kan ta ganska lång tid. Om det gäller relativt okomplicerade produkter eller tjänster, som flera företag visar intresse för, så kan det ta ungefär ett år. Mer komplicerade produkter eller tjänster kan ta många år att få ut till försäljning på marknaden. Vår målsättning på innovationsslussen är att underlätta den här processen, bland annat genom att vi snabbt kan koppla samman idéer med rätt samarbetspartners i vårt nätverk.
10. Vad är en innovation?
En idé eller uppfinning som kommer till faktisk användning. Kan vara en ny produkt, tjänst, process, metod eller organisationsförändring.
11. Vad innebär ”att kommersialisera”?
Det är processen för att få en ny produkt eller tjänst introducerad på marknaden i syfte att generera intäkter.
12. Vad är ett licensavtal?
Licensiering är ett sätt att exploatera en ide, innovation, eller ett forskningresultat etc där man upplåter rättigheter till ett företag för kommersiell exploatering av idén mot ersättning i form av roylaty.
13. Vad är royalty?
Det är en ersättning, exempelvis till en idégivare, musiker eller annan immaterialrättsinnehavare, för att någon annan använder/producerar dess produkt eller uppfinning.
14. Vad innebär ett lärarundantag?
Att forskare som bedriver utbildning på universitet och högskolor i Sverige själva äger rätten till sina upptäckter och uppfinningar.
15. Vad är immateriella rättigheter?
Immateriella rättigheter innebär rätten till skydd för olika former av intellektuellt arbete. Normalt delas detta in i industriellt rättskydd, där till exempel patent, design- samt varumärkesskydd är vanliga, och upphovsrätt, som gäller till exempel litterära eller konstnärliga verk.
16. Vad är ett patent?
Ett rättsligt skydd som ger ensamrätt att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem.
17. Vad är en prototyp?
En förlaga eller testmodell av en produkt som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar.
18. Vad innebär upphovsrätt?
Upphovsrätten ger författare, programmerare, konstnärer, fotografer och andra skapande upphovsmän ensam rätt att bestämma över hur de egna skapade verken får framföras, spridas och visas. I förlängningen kan den rätten i sin tur medföra en rätt till ekonomisk ersättning. Det som omfattas av upphovsrätten är framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk inklusive fotografier, byggnadskonst, brukskonst samt alla andra uttryck för andligt skapande av litterär eller konstnärlig art. För skydd krävs att det som skapats har en så kallad verkshöjd – det vill säga ett visst mått av originalitet och särprägel, och att verket ska komma från upphovsmannens personliga, skapande insats.
19. Vad innebär innovationssystem och Triple Helix?
Är du ny i rollen som innovatör kommer du att mötas av många nya begrepp och strukturer. Ganska snart lär du höra talas om något kallat innovationssystemet, eller det regionala innovationssystemet. Begreppet används ibland lite högtidligt och inte sällan svepande. I regel menar man nätverket av offentliga och privata aktörer som samverkar för att skapa och sprida kunskap, lyfta fram innovationer och skapa nya företag och tillväxt. Här nedan har vi listat de mest tongivande aktörerna i regionens innovationssystem.

I samma andetag som innovationssystem nämns brukar även uttrycket Triple Helix förekomma. Det är en tankemodell som professor Henry Etzkowits skapade i samband med att han studerade hur det amerikanska universitetet MIT (Massachusetts Institute of Technology) framgångsrikt samverkade med näringslivet och det offentliga. Idag används uttrycket generellt för samarbete och gränsöverskridande mellan universitet, det offentliga och företag i syfte att främja innovationer och tillväxt. Genom att utveckla en gemensam vision och samordna utvecklingsresurser kan det bli bättre utväxling på insatserna. Inte sällan är ett Triple Helix-perspektiv ett krav för att få EU-finansiering.